skip to Main Content
Autorització Per Oferir Formació I Certificats De Professionalitat D’iniciativa Privada

Autorització per oferir formació i certificats de professionalitat d’iniciativa privada

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és l’encarregat de donar els certificats de professionalitat d’iniciativa privada. És a dir, que autoritza els centres privats de formació perquè puguin impartir accions formatives que condueixen a l’obtenció de certificats de professionalitat en la modalitat presencial.

En el marc d’aquest programa, els centres autoritzats han de ser d’iniciativa privada o empreses, siguin de titularitat pública o privada, però que imparteixin formació no finançada amb fons públics provinents del Servei Públic d’Ocupació.

 • Sol·licitud: Per tal d’obtenir aquesta autorització, cal realitzar la sol·licitud a través d’un formulari genèric que hi ha al Canal Empresa.
 • Documentació: Guia per a la sol·licitud i gestió d’accions formatives associades a CP amb finançament privat
 • Impresos: A través de l’aplicació informàtica GIA, el centre o entitat sol·licitant haurà d’omplir el document annex següent: G146NCPRO-019-00.
 • Beneficiaris: Poden sol·licitar aquesta autorització les empreses i centres de formació d’iniciativa privada, inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del SOC i acreditades per impartir el certificat de professionalitat corresponent. Tanmateix els centres i entitats de formació d’iniciativa privada que vulguin impartir formació conduent a l’obtenció de certificats de professionalitat han de complir els requisits que estableix l’article de l’Ordre EMO/186/2014
 • Destinataris: Finalment, aquests certificats de professionalitat d’iniciativa privada van destinats a totes aquelles persones que vulguin obtenir un certificat de professionalitat o bé l’acreditació d’alguna de les unitats de competències que formen part d’un certificat de professionalitat i que compleixen els requisits per poder accedir-hi.
 • Terminis: Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment, no hi ha terminis fixats. Per tant, els centres i entitats sol·licitants podran iniciar les accions formatives un cop el Servei d’Ocupació de Catalunya els hagi notificat la Resolució d’autorització i hagin abonat la taxa corresponent.

Els centres i entitats han d’iniciar les accions autoritzades d’acord amb la planificació presentada prèviament. Si per causes justificades no es pot iniciar l’acció autoritzada en la data prevista a la sol·licitud d’autorització, s’ha de comunicar al SOC i indicar la nova data i la causa per la qual es posposa l’ inici. La data d’inici real no podrà ser posterior al tres mesos de la data inicialment prevista a la sol·licitud d’autorització.

Pel què fa a les taxes d’aquest procediment, cal tenir en compte les següents pautes:

 • Aquest procediment està sotmès a les taxes regulades a la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Un cop aplicat l’increment determinat a l’article 44 de Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, les quotes resultants són les següents:
 • En el moment de demanar la sol·licitud d’autorització: 136,50 euros. Cal tenir en compte que a aquesta taxa se li aplicarà el 10% de bonificació per a les sol·licituds per mitjans electrònics.
 • Un cop rebuda l’autorització per impartir les accions formatives: 483 euros per cada acció formativa autoritzada en concepte de seguiment, control i avaluació. Les accions formatives autoritzades no es podran iniciar fins que no s’hagi fet efectiu el pagament d’aquesta taxa.

 

A continuació us proporcionem una les normatives reguladores d’aquesta certificació:

 • Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.
 • Ordre EMO/311/2014, de 10 d’octubre, que modifica l’Ordre EMO/186/2014, de 16 de juny, per la qual es regula el procediment d’autorització per a la impartició de les accions formatives conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat no finançades amb fons públics, a Catalunya.
 • Ordre EMO/186/2014, de 16 de juny , per la qual es regula la impartició de les accions formatives de certificats de professionalitat no finançades amb fons públics a Catalunya.
 • Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.
 • Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008 pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.
 • Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

 

Més informació a la web del SOC.

Back To Top