skip to Main Content
De conformitat amb el que es disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en la RD 1720/2007 de 21 de desembre, informem que la pàgina web www.roigestio.es és propietat de ROI GESTIÓN, S.L que posa a la vostra disposició la següent informació:

ROI GESTIÓN, S.L amb domicili social al Avinguda de la Pau 10A – 08280 CALAF (Barcelona) ESPANYA
Dedicada a l’activitat de la: – Formació i gestió de programes d’oferta i de demanda.
Pot posar-se en contacte a la nostra adreça postal indicada o per telèfon o correu electrònic:
Telèfon: +34 93 869 87 81
Correu electrònic: info@roigestio.com

Aquesta pàgina web ha estat creada per ROI GESTIÓN, S.L. amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació de les següents condicions:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a Roigestión seran tractades per aquesta, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporats en el fitxer usuaris de la pàgina web, creat i mantingut sota la responsabilitat de Roigestión, el qual ha estat degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recollides amb les següents finalitats: (1) gestió, estudi i resolució de consultes i (2) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) Per la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre.

d) Roigestión es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.

e) Roigestión no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits a l’apartat b) del present document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia.

f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de privadesa.

g) L’Usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a Roigestión una carta degudament signada a la nostra adreça postal,a sobre indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar una fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per a això premi el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.

Back To Top