skip to Main Content
SSCE0110 Docència De La Formació Professional Per A L’ocupació

SSCE0110 Docència de la formació professional per a l’ocupació

Nova Edició. Modalitat Teleformació

Entitat Acreditada número de cens: 1
Impartició d'accions formatives conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat no finançades amb fons públics. 

OBJECTIUS
Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l'ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de manera permanent la qualitat de la formació i actualització didàctica.                                                                                                                    

MÒDULS I UNITATS FORMATIVES
MF1442_3: Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació
MF1443_3: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupació
MF1444_3: Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
UF1645: Impartició d'accions formatives per a l'ocupació
UF1646: Tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
MF1445_3: Avaluació de procés ensenyament-aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
MP0353: Mòdul de Pràctiques professionals no laborals de Docència en la formació professional per a l'ocupació (40 hores)

DATA INICI: 29/11/2021                                                                                                                             DATA FI: 27/06/2022                                                                                                                              PREU: 1.290€ (condicions especials)


Back To Top