skip to Main Content
ORIENTACIÓ DE COSTOS DE LES ACCIONS FORMATIVES

ORIENTACIÓ DE COSTOS DE LES ACCIONS FORMATIVES

La Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació ha publicat una guia d’Orientació de costos de les accions formatives programades per les empreses. Es tracta d’un document que pretén ajudar les empreses a l’hora d’acreditar i justificar les despeses de les accions formatives desenvolupades per formar els treballadors modificant els apartats recollits en la Llei 30/2015 i que entren en vigor a la data de la seva publicació per a la formació, l’inici dels quals es comuniqui des d’aquest moment.
La normativa estableix que cada empresa disposa d’un crèdit per a la formació que pot fer efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions a la Seguretat Social una vegada realitzada la formació. No obstant això, però, les empreses han de complir una sèrie de requisits com:

1. haver complert amb el requisit d’informació a la representació legal dels treballadors,
2. haver realitzat la formació, i
3. haver comunicat l’inici i la finalització de la formació degudament.

Entre les obligacions establertes en la Llei 30/2015 i les que segueixen en vigor en l’Ordre TAS / 2307/2007, la Fundació destaca que cal complir amb les següents indicacions (entre d’altres):

a) Identificar en compte separat o epígraf específic de la seva comptabilitat totes les despeses d’execució de les accions formatives i permisos individuals de formació, així com les bonificacions que s’apliquin, sota la denominació epígraf de «formació professional per a l’ocupació».
b) Assegurar el seguiment, control i avaluació de la formació.
c) Custodiar la documentació acreditativa de l’assistència diària dels participants a les accions formatives.
d) Garantir la gratuïtat de les iniciatives de formació als participants en les mateixes.
e) Que l’empresa estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social en el moment d’aplicar-les bonificacions.
f) Durant un període mínim de 4 anys, les empreses han de mantenir a disposició dels òrgans de control competents la documentació justificativa de la formació per la qual hagin gaudit de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social.
h) Les entitats de formació, o aquelles que assumeixin l’organització de les accions de formació professional per a l’ocupació programada per les empreses i els beneficiaris dels ajuts seran subjectes responsables de les bonificacions indegudament aplicades.

A més a més, al llarg del document orientatiu publicat per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació es detallen els següents apartats:

1. els conceptes imputables,
2. els suports justificatius,
3. els requisits de contingut,
4. els criteris d’imputació de costos,
5. el pagament i comptabilització de la bonificació, i
6. la subcontractació

Podeu descarregar el document d’orientacions de costos aquí.

Back To Top