skip to Main Content
La Importància De La Formació Al Llarg De La Vida

La importància de la Formació al llarg de la Vida

No és novetat dir que la societat, l’economia i la tecnologia evolucionen a un ritme trepidant i que pot resultar difícil no perdre’n el fil si no estem ben informats. Evidentment, tots aquests canvis tenen un efecte directa a les nostres activitats diàries i, per tant, a la nostra vida laboral.

En aquest context, i amb l’objectiu de conèixer les novetats que ens envolten, aprofitar-ne al màxim les oportunitats que se’ns van oferint i evitar-ne els riscos que puguin presentar-se, és imprescindible que les persones ens anem formant al llarg de la vida. Especialment en l’àmbit laboral.

A través de la formació contínua, les persones podem anar enriquint les nostres capacitats i aptituds podent, així, desenvolupar millor les responsabilitats i sentir-nos més realitzats: satisfets per un progrés personal sense punt final.

Si ens centrem en l’àmbit laboral, la formació contínua permet perfeccionar i actualitzar a la pràctica els coneixements que sovint s’adquireixen en formacions reglamentades a universitats i centres de formació superior. El resultat, és tenir treballadors que no només estan més ben capacitats, sinó que estan més motivats i integrats a l’organització i participen en la creació d’un ambient de treball favorable. Una de les vies importants per aconseguir la qualificació professional en l’àmbit laboral són els CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT, instrument de validació de la formació professional laboral. Aquests certificats només poden ser impartits per entitats degudament acreditades/autoritzades per l’administració pública competent i es poden impartir tant en modalitat presencial com teleformació.

Finalment, la formació continuada és ideal tant per persones treballadores com per aquelles persones aturades que volen optar a alguna feina. Aquesta última situació, és la que més ha crescut durant els últims anys, degut a la crisi que ha deixat a milers de persones al carrer.

Back To Top