skip to Main Content
La Llei General De Subvencions I La Seva Aplicació En L’àmbit De La Formació (2ª Edició)

La llei general de subvencions i la seva aplicació en l’àmbit de la formació (2ª Edició)

Coneix els aspectes clau de la Llei General de Subvencions i la seva incidència en l’àmbit de la formació.

EN AQUEST CURS ES CONEIXERÀ

 • Estructura de la Llei General de Subvencions
 • Els aspectes més importants a tenir en compte en qualsevol subvenció.

OBJECTIUS

 1. Conèixer els continguts que contempla la Llei General de Subvencions.
 2. Identificar els aspectes clau alhora de presentar una sol·licitud de subvenció.

DIRIGIT A

Directors i responsables de formació, tècnics de formació, tècnics administratius que preparen i presenten qualsevol sol·licitud de subvenció d’oferta.

PROGRAMA 

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament.

 • Àmbit d’aplicació.
 • Òrgans competents per a la concessió de subvencions.
 • Obligacions dels beneficiaris de les subvencions.
 • Publicitat de les subvencions: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Procediments de concessió:
  • Concurrència competitiva/ Concessió directa.
  • Criteris de valoració.
 • Subcontractació:
  • Subcontractació de les activitats subvencionades.
  • Vinculació entre empreses.
 • Justificació de les subvencions:
  • Ampliació terminis justificació.
  • Modalitats de justificació:
 • Compte justificatiu amb justificants despesa.
 • Compte justificatiu amb informe auditor.
 • Compte justificatiu simplificat.
 • Justificació mitjançant mòduls.
 • Comprovació de la justificació:
  • Comprovació de la correcta justificació.
  • Alteració condicions inicials.
 • Reintegrament de les subvencions.

2. Aplicació de la Llei General de Subvencions i el Reglament a la realització d’accions de formació d’oferta:

 • Anàlisis de les bases reguladores i convocatòries públiques per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta.
  • Fase inicial: interpretació de les bases reguladores.
  • Fase de sol·licitud: aspectes clau a tenir en compte.
  • Fase de justificació de la despesa.

METODOLOGIA

El curs es basa en el “mètode del cas”combinant exposició teòrica i resolució de casos pràctics. També es basa en l’anàlisi d’experiències dels ponents i participants al curs.

En el curs es treballarà amb un sistema de simulació d’interpretació de les bases reguladores de 3 convocatòries de formació d’oferta.

MATERIAL DE TREBALL

Els assistents rebran la documentació que els permetrà seguir amb aprofitament el curs.

EXPERT

Sra. Alícia Rius i Porta

Responsable Servei de Gestió de Recursos

Generalitat de Catalunya

Experta en la redacció de convocatòries públiques, gestió i justificació d’acord a la Llei General de Subvencions

DURADA:  6 hores

DATA: 28/11/2017

HORARI: 09:00 a 15:00

LLOC IMPARTICIÓ: Hotel Atenea Barcelona. C/ Joan Güell, 207-211 08028 Barcelona

Back To Top