skip to Main Content
Permisos Individuals De Formació

Permisos individuals de Formació

El permís individual de formació és el que l’empresa autoritza a un treballador per a la realització d’una acció formativa que estigui reconeguda mitjançant una acreditació oficial, inclosa la corresponent als títols i certificats de professionalitat que constitueixen l’oferta formativa del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, per tal d’afavorir el seu desenvolupament professional i personal.

DIRIGIT A
Totes les persones treballadores que presten els seus serveis a empreses, públiques o privades, que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de Formació Professional.

CARACTERÍSTIQUES DEL PIF

 • Ha de correspondre a una formació oficial, titulació o una altra acreditació oficial publicada al BOE, títols de Formació Professional i Certificats de Professionalitat o títols propis de la Universitat.
 • També pot ser utilitzat per als processos de reconeixement de les competències i qualificacions professionals.
 • S’ha de realitzar en modalitat presencial.
 • Només es podrà concedir un PIF si es realitza dins l’horari efectiu real del treballador.
 • La denegació de l’autorització del permís per part de l’empresa haurà d’estar motivada per raons organitzatives o de producció, comunicant-ho al treballador.

SOL·LICITUD DE L’PIF
El/la treballador/a sol·licita el permís (autorització) a l’empresa (Annex1). En el supòsit de disposar Representació Legal dels Treballadors (RLT) també ha de ser comunicat en el termini previst.

FINANÇAMENT D’UN PIF
Els costos salarials (salari base, antiguitat, complements fixos i la part corresponent de les pagues extraordinàries) i les cotitzacions a les Seguretat Social corresponents a les hores laborables en què la treballadora o treballador està duent a terme la formació.

CRÈDIT ADDICIONAL PER PIF

 • De 1 a 9 persones treballadores: 200 hores
 • De 10 a 49 persones treballadores: 400 hores
 • De 50 a 249 persones treballadores: 600 hores
 • De 250 a 449 persones treballadores: 800 hores
 • Per cada 500 persones treballadores més que l’empresa tingui a la seva plantilla, es disposa de 200 hores més de PIF.

COMUNICACIÓ D’INICI D’UN PIF

 • El termini màxim és fins al mateix dia de l’inici del mateix.
 • El document administratiu necessari per a la sol·licitud és l’annex 1.

COMUNICACIÓ DE FINALITZACIÓ D’UN PIF

Un cop finalitzat el PIF ha de ser notificada la finalització en l’aplicatiu de FUNDAE.

ALGUNES DIFERÈNCIES ENTRE UN PIF I UNA ACCIÓ FORMATIVA

1. La formació d’un PIF no ha de tenir relació amb l’activitat de l’empresa.
2. La modalitat de formació d’un PIF ha de ser únicament les hores presencials.
3. La temàtica de la formació pot ser diversa sempre que correspongui a una formació oficial.
4. La formació d’un PIF no es bonifica, es bonifica les hores laborals d’un treballador que assisteix a una formació presencial.
5. En un PIF no s’aplica cofinançament.
6. En els permisos individuals de formació, les empreses podran aplicar-se les corresponents bonificacions a mesura que abonin els salaris als treballadors que gaudeixin aquests permisos.

DOCUMENTACIÓ A CUSTODIAR PER PART DE L’EMPRESA

 • Annex 1 omplerts tots els seus camps, signat i segellat.
 • Còpia de la matrícula del curs i justificant de pagament.
 • Calendari lectiu i horari de classe en format oficial (document de l’escola, universitat, centre de formació).
 • Informe a la RLT, si n’hi ha.
 • Apunts comptables que reflecteixen el salari rebut.
 • Còpia de les nòmines de la persona participant dins el període del PIF.
 • Evidències de l’horari laboral del treballador.
 • Certificat d’assistència de l’escola, universitat, centre de formació.
 • Resolució de la Junta de Govern que justifica que és un títol propi universitari, en el cas de ser un títol oficial, publicat al BOE o un altre diari oficial.
Back To Top