skip to Main Content
Quines Novetats Incorpora El RD694/2017 A Partir De 2018?

Quines novetats incorpora el RD694/2017 a partir de 2018?

D’acord a les modificacions que incorpora el RD694/2017 i tal com especifica FUNDAE, les novetats que incorpora les adjuntem a continuació:

Quan es podrà accedir a l’aplicatiu 2018?

Abans de finalitzar l’any estarà disponible l’accés a l’aplicació de “Formació Programada per les Empreses” que permetrà notificar la formació realitzada amb càrrec al crèdit assignat per a l’exercici 2018

Atès que el Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015 de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral estableix en el seu disposició transitòria primera que pel que fa a la iniciativa de formació programada per les empreses serà d’aplicació a les accions que s’iniciïn a partir l’1 de gener de 2018 s’incorporen les següents novetats en l’aplicació:

Durada de les accions:

 • Participació d’un treballador en accions formatives de més de 8 hores diàries quan la impartició es concentri en una sola jornada. (Article 3.6).

Requisits modalitat teleformació:

 • Les accions formatives s’han de considerar de modalitat de teleformació quan la part presencial de l’acció formativa sigui igual o inferior al 20 per cent de la seva durada total. (Article 4.1).

Participants per grup:

 • La formació presencial s’organitzarà en grups de 30 participants com a màxim. En la formació vinculada amb certificats de professionalitat el màxim serà 25 de participants. (Article 4.4).

Empreses de menys de 50 treballadors:

 • Les empreses de menys de 50 treballadors podran indicar la seva voluntat de reservar el crèdit de formació no disposat. A partir de l’1 de juliol aquesta informació no podrà ser modificada. (Article 11.3).

Xarxes empresarials:

 • Les entitats organitzadores hauran d’indicar si les empreses que formin part d’una agrupació formen part d’una xarxa empresarial o no. En cas afirmatiu s’haurà d’indicar de quina xarxa forma part i amb quina vincle. En aquest cas, les empreses afectades podran desenvolupar accions utilitzant per a la seva impartició mitjans propis o recorrent a la seva contractació. (Article 14.2).

Novetats a l’aplicatiu de gestió 2018:

Segons estableix FUNDAE les novetats i canvis són els que detallem a continuació:

S’elimina:

 • Pestanya d’exigència de compliment de col·lectius prioritaris.
 • Classificació d’accions generals i específiques.
 • S’eliminen els mòduls transversals de 2 a 4 hores dins de les accions formatives.

S’incorpora:

 • Possibilitat d’ús en dispositius mòbils.
 • Eliminació de la clau d’accés.
 • Incorporació de cercadors per als usuaris amb accés a diferents entitats.
 • Facilitats en l’emplenament de dades i en l’exportació d’informació.
 • Organització de la informació de les diferents pantalles i eliminació d’informació requerida.
 • Incorporació de més informació en les notificacions que se signen per part dels usuaris i que queden a la seva disposició.
 • Millores en la informació que es facilita als usuaris pel que fa als motius pels quals les càrrega de fitxers XML donen errors.
 • Millores en la visualització de les pantalles que permet disposar de major informació.
 • Desenvolupament d’un menú propi per a consulta de les notificacions i ús de la bústia exclusiu per a les comunicacions que realitza la FUNDAE.
 • Els grups d’empreses tindran el seu propi número d’expedient.
 • Els comptes de cotització s’han de consignar a 12 dígits. En el cas que l’empresa ja consti en el sistema en exercicis anteriors la conversió serà automàtica.
 • S’elimina la informació relativa a grup comunicat a l’efecte de bonificació o de cofinançament privat. La diferència de cost entre la quantitat bonificada i el cost de la formació es considera cofinançament privat. Així mateix, els grups que no indiquin quantia a bonificar també seran considerats com cofinançament privat.
 • El calendari de la formació en la modalitat presencial es generarà amb les dades de data d’inici i finalització, els dies de la setmana en què s’imparteix la formació i l’horari previst. A partir d’aquí l’aplicació generarà un horari detallat per dies en funció de les dades consignades. Permetrà modificar o eliminar dies / horaris abans d’incorporar-se al grup formatiu, i no és necessari emplenar l’apartat d’observacions amb les excepcions.
 • Els certificats de professionalitat es podran comunicar d’acord amb la normativa que els regula com presencials o de teleformació i al cost màxim que estableix la normativa (8 € hora per participant en modalitat presencial i 5 € hora per participant en teleformació). Els centres d’impartició es validaran amb el Registre d’Entitats de Formació i s’hauran de comunicar els codis de cens corresponents. En els certificats de teleformació dels participants s’inclouran a l’inici de la formació.

Les entitats que actuïn com entitats organitzadores han de fer us del nou Contracte que estableix els canvis introduïts al RD694/2017, disponible a la pàgina web de FUNDAE.es

PDF CAT: https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/07/05/pdfs/BOE-A-2017-7769-C.pdf

Back To Top