skip to Main Content
Reforma Urgent Del Sistema De Formació Professional Per A L’ocupació En L’àmbit Laboral

Reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral

El Reial decret llei 4/2015, presenta una reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral que regeix el sistema de formació professional per a l’ocupació i que recull l’impuls a la formació programada per les empreses, per als seus propis treballadors, com a via àgil i flexible per respondre les necessitats més immediates i properes a empreses i treballadors.

Publicada l’Ordre ESS / 723/2016, de 9 de maig, per la qual es desenvolupa el model específic de declaració responsable per a la seva presentació per entitats de formació per a la impartició de formació diferent de les especialitats previstes en el Catàleg d’especialitats formatives.

La iniciativa de formació professional per a l’ocupació la Llei 30/2015, de 9 de setembre, estableix que les empreses podran organitzar la formació dels seus treballadors per si mateixes, quan disposin dels mitjans necessaris siguin propis o contractats. Així mateix, les empreses podran optar per encomanar l’organització de la formació a una entitat externa, en aquest cas s’estableix com a novetat que la impartició de la formació es realitzarà per una entitat de formació acreditada i / o inscrita al registre d’entitats de formació habilitat per l’Administració pública competent. Aquesta inscripció es requerirà fins i tot quan no es tracti de formació recollida en el Catàleg d’Especialitats Formatives.

[bctt tweet=”Descarga > Reial Decret Llei4 / 2015 de reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral”]

  • Les entitats de formació interessades a inscriure’s en el corresponent registre per impartir formació diferent de les especialitats previstes en el Catàleg d’Especialitats Formatives han de presentar davant l’Administració pública competent, una declaració responsable d’acord amb el model específic que es desenvolupi.
  • Es desenvolupa el model de declaració responsable específic que hauran de presentar, a efectes de la seva inscripció en el corresponent registre, les entitats de formació que desitgin impartir formació professional per a l’ocupació diferent de les especialitats formatives previstes en el Catàleg d’Especialitats Formatives, dins la iniciativa de formació programada per les empreses per als seus treballadors.
  • S’estableix la forma de presentació de la declaració responsable, que en el cas que es realitzi davant el Servei Públic d’Ocupació Estatal s’efectuarà exclusivament per mitjans telemàtics a través de l’aplicació habilitada per a tal efecte i que estarà disponible a la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació la seu electrònica del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
  • Les entitats de formació que hagin presentat una declaració responsable davant qualsevol Administració competent amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, i fins a un mes després, hauran de presentar una nova declaració responsable a través de l’aplicació habilitada a aquest efecte pel Servei Públic d’Ocupació Estatal a que es refereix l’article 3.1, en la qual es farà constar la data i la Administració en que es va presentar la declaració responsable inicial. En tot cas, es considerarà com a data vàlida a efectes de la inscripció de l’entitat de formació la de presentació de la declaració responsable inicial.

[bctt tweet=”Les entitats de formació que hagin presentat una declaració responsable hauran …”]

Aquesta declaració responsable d’adequació de declaracions responsables anteriors es podrà presentar fins a tres mesos després de l’entrada en vigor d’aquesta ordre. Un cop complert aquest termini perdran validesa les declaracions responsables presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor, havent de presentar les entitats de formació interessades una nova declaració responsable, que tindrà efectes des de la seva presentació.

DESCARREGA EL BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT EN AQUEST ENLLAÇ
BOE MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Back To Top