skip to Main Content
Publicat El Reial Decret Que Desenvolupa La Llei De Formació Professional Per A L’ocupació En L’àmbit Laboral

Publicat el Reial Decret que desenvolupa la Llei de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, ha publicat al BOE el Real Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la llei 30/2015, del 9 de setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per l’ocupació en l’àmbit laboral.

En aquesta publicació es desenvolupa la regulació de les iniciatives i programes de formació professional per l’ocupació, els requisits i límits de les accions formatives, els seus destinataris i la forma d’acreditació de les competències adquirides pels treballadors.

A més, també s’incorpora el desenvolupament del nou sistema integrat d’informació que permetrà disposar d’una informació completa, actualitzada permanentment i verificable de les activitats formatives desenvolupades en tot el territori nacional, que permetin la seva traçabilitat, i que desemboca a la “compte de formació” regulada en la Llei d’Ocupació.

PDF CAT: https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/07/05/pdfs/BOE-A-2017-7769-C.pdf

Back To Top