En ROI GESTIÓ s’esta cursant el Certificat de Professionalitat SSCE0110 – Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació en Modalitat de Teleformació, el qual és necessari per a poder impartir formació vinculada a certificats de professionalitat.

 

1.Estructura de la Formació Professional

 1. Sistema Nacional de les Qualificacions: Catàleg Nacional de Qualificacions i formació modular, nivells de qualificació.
 2. Subsistema de Formació Professional Reglada: Programes de Qualificació Professional Inicial i Cicles Formatius: característiques, destinataris i durada.
 3. Subsistema de la Formació Professional per a l’ocupació: característiques i destinataris. Formació de demanda i d’oferta: Característiques.
 4. Programes formatius: estructura del programa.
 5. Projectes formatius en la formació en alternança amb l’ocupació: estructura i característiques.

 

2.Certificats de Professionalitat

 1. Certificats de professionalitat: característiques i vies d’adquisició. Estructura del certificat de professionalitat: perfil professional referent ocupacional, formació del certificat referent formatiu, prescripcions dels formadors i requisits mínims d’espai, instal·lacions i equipament. Formació professional i en línia.
 2. Programació didàctica vinculada a Certificació Professional.

 

3. Elaboració de la programació didàctica d’una acció formativa en formació per a l’ocupació

 1. La formació per competències.
 2. Característiques generals de la programació d’accions formatives.
 3. Els objectius: definició, funcions, classificació, formulació i normes de redacció.
 4. Els continguts formatius: conceptuals, procedimentals i actitudinals. Normes de redacció. Funcions. Relació amb els objectius i la modalitat de formació.
 5. Seqüenciació. Actualització i aplicabilitat.
 6. Les activitats: tipologia, estructura, criteris de redacció i relació amb els continguts. Dinàmiques de treball en grup.
 7. Metodologia: mètodes i tècniques didàctiques.
 8. Característiques metodològiques de les modalitats d’impartició dels certificats de professionalitat.
 9. Recursos pedagògics. relació de recursos, instal·lacions, bibliografia, annexos: característiques i descripció.
 10. Criteris d’avaluació: tipus, moment, instruments, ponderacions.
 11. Observacions per a la revisió, actualització i millora de la programació.

 

4.Elaboració de la programació temporalitzada de l’acció formativa

 1. La temporalització diària
 2. Seqüenciació de continguts i concreció d’activitats.
 3. Elaboració de la Guia per a les accions formatives, per a la modalitat d’impartició formació en línia.

 

DURADA: 60h
MODALITAT: Teleformació
DATA: 20/05/2019 a 12/06/2019
LLOC IMPARTICIÓ: Tutories presencials i exàmens a Barcelona i València.